تبلیغات
ویـنـﻜـس كـلـآب - دربـآره ی وب

Friends Links E.Page Tags Banners About

استـآرت وب:1392/9/15

فـقـط بـا كـروم و فـآیـرفـاكس وارد شـو

بـرای دسـترسـی بـه هـر قسـمـت روی اون كـلیـك كـن

اگـه نـتونـسـتی وآرد یـك بـخش بـشی

ابـتدا بـه صـفـحه یاول بـرو و سـپس قـسمـت مورد نـظرتـو  انـتخـاب كـن

از وب و بـه خـصوص  از قـالـب بـه هـیچ عـنوان كـپی نـكـن

آرم وب:

اگـر مـشـاهـده كـردم كـه تـو از عـكـسا كـپی كـردی آرم وبـو روی عـكـس هـا درج میـكنـم


بـا تـشكـر :مـدیـر وب بـلـوم